Các Công Ty Thành Viên

1. Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển thủy điện Tam Việt
2. Công ty TNHH MTV VPID Hải Dương
3. Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Lô
4. Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam