CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Thông tin Ông Phạm Trung Kiên

  1. Họ và tên: Phạm Trung Kiên            Giới tính: Nam        Quốc tịch: Việt Nam
  2. Ngày, tháng, năm sinh: 26/02/1978
  3. Nơi sinh: Hội Hợp – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
  4. Số CCCD: 026078004649    Ngày cấp: 25/08/2021   Nơi cấp: CCSQLHC VTTXH
  5. Nơi đăng ký HKTT: TDP Trà 2, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  6. Chỗ ở hiện tại: TDP Trà 2, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  7. Điện thoại:                        Email: kienvpid@gmail.com
  8. Trình độ văn hóa: 12/12
  9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Khen thưởng

  Kỷ luật

  2000 -2004

  Đại học Kinh tế

  quốc dân

  Tài chính doanh nghiệp

  Không

  1. Quá trình làm việc:

  Thời gian

  Nơi làm việc

  Chức vụ

  Khen thưởng

  Kỷ luật

  2006 – 4/2011

  Công ty CP Xây dựng và

  thương mại Vĩnh Sơn

  Giám đốc

     Không

  T5/2011 – T4/2017

  Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam

  Giám đốc

     Không

  T5/2017 –T12/2020

  Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Phó Tổng

  giám đốc

     Không

  Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam

  Giám đốc

     Không

  T1/2021 – T6/2021

  Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

  Quyền Tổng giám đốc

     Không

  T7/2021 – nay

  Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Tổng giám đốc

     Không

  Từ Tháng 01/2024 đến nay

  Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  TV. HĐQT

  Không

  1. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  2. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

   

  Stt

  Tên tổ chức

  Vị trí

  Thời gian bắt đầu nắm giữ vị trí

  1

  Công ty CP đầu tư hạ tầng Sông Lô

  Chủ tịch HĐQT

  T1/2022

  2

  Công ty TNHH MTV Vĩnh Sơn Hà Nam

  Chủ tịch Công ty

  T11/2017